ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I.
A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Ebben a tájékoztatóban összefoglaljuk számodra azokat a fontos információkat, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk rólad, azokat milyen célokból és feltételekkel kezeljük, hogyan védjük, és ezzel összefüggésben milyen jogosultságok illetnek meg, amikor a P.O.P. Hungary Zrt. megbízói részére polcszervizes, supervisor, területi képviselő vagy értékesítő szerepkörben munkát végzel.

Ez a Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, „GDPR"), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja számodra a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az információs önrendelkezési jognak az érvényesülését.

II.
AZ ADATKEZELŐ

Személyes adataid a P.O.P. Hungary Zrt. (székhely és postacím: 1141 Budapest, Mogyoródi út 115., email cím: ugyfelszolgalat@popzrt.hu, adatvédelmi tisztviselő: Simonidesz Zsolt, email: simonidesz.zsolt@popzrt.hu, tel: +36309609226) kezeli abból a célból, hogy megbízói részére magas színvonalú, minőségi szolgáltatást tudjon nyújtani, és ennek érdekében a munkádat megfelelően irányítani, koordinálni és ellenőrizni tudja, valamint megfelelő képzést biztosítson számodra (továbbiakban: „P.O.P.”)

III.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

1. A munkavégzés irányítása, koordinálása

1.1. Az adatkezelés célja

A P.O.P. személyes adataidat adatbázisában rögzíti és felhasználja a veled való kapcsolattartásra, valamint összekapcsolja azoknak az áruházaknak és megbízóknak az adataival, amelyekben és akik részére munkát végzel, illetve azon supervisorok és területi képviselők adataival, akikkel együtt munkát végez, továbbá elkészíti áruházi beosztásodat, túratervedet annak érdekében, hogy munkádat minél hatékonyabban tudja irányítani, szervezni és koordinálni.

1.2. A kezelt adatok köre

Az e körben felhasznált adataid az adatbázisban való azonosításodhoz (név), a kapcsolattartáshoz (email cím, telefonszám, postázási cím), illetve munkád irányításához, szervezéséhez, koordinálásához szükségesek (szerepkör, betöltött pozíció, áruházi beosztás, túraterv, helyettesítések).

1.3. Az adatkezelés jogalapja

Ez az adatkezelés a P.O.P., illetve megbízói jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, mivel munkádat a P.O.P. és a megbízók irányítása szerint, a P.O.P. által előírt helyen és időben, az adott munkára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint, a munkatársaiddal együttműködve kell végezned, amely elsőbbséget élvez személyes adataid védelmével szemben [GDPR 6. cikk (1) bek f) pont].

1.4. Az adatkezelés időtartama

A P.O.P. személyes adataidat a fenti célból a jogszabályokban előírt elévülési idő elteltével törli.


2. A munkavégzés ellenőrzése, bizonyítása, elszámolása

2.1. Az adatkezelés célja

A P.O.P. a rólad gyűjtött egyes adatokat arra használja fel, hogy a munka elvégzését ellenőrizze, azt megbízói részére bizonyítani tudja, és a munkáddal kapcsolatos elszámolásokat, teljesítési igazolásokat elkészítse.

2.2. A kezelt adatok köre

Az e körben felhasznált adataid az áruházban való megjelenési kötelezettséged, az elvégzett munkád, valamint a polcfeltöltés és a displayek megfelelő kihelyezésének ellenőrzéséhez és bizonyításához (jelenléti ívek, riportok, helyszíni fotók), valamint az általad elvégzett munka pénzügyi elszámolásához és a teljesítés igazolásához szükségesek (útnyilvántartás, pénzügyi elszámolások, teljesítési igazolások).

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a P.O.P., illetve megbízói jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, mivel a P.O.P. és megbízói jogosultak ellenőrizni, hogy az előírt helyen és időben megjelentél, és munkádat a vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint elvégezted, amely elsőbbséget élvez személyes adataid védelmével szemben [GDPR 6. cikk (1) bek f) pont].

Bizonyos esetekben helyszíni fotókra van szükség, ha a termékek polcon való elrendezését, a polc külső megjelenését, display kihelyezését, egyéb marketing anyagok meglétét az ügyfél előírja és ellenőrizni kívánja, amelynek megvalósulását a P.O.P. köteles az ügyfél felé hitelt érdemlően igazolni.

2.4. Az adatkezelés időtartama

A P.O.P. ezeket az adatokat a jogszabályokban előírt elévülési idő elteltével törli.


3. Oktatás, tréning

3.1. Az adatkezelés célja

A P.O.P. személyes adataidat felhasználja arra a célra, hogy a munkád megfelelő elvégzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását biztosító oktatást, tréninget számodra megszervezze és lebonyolítsa.

3.2. A kezelt adatok köre

Az e körben felhasznált személyes adataid az adatbázisban való azonosításodhoz (név), a kapcsolattartáshoz (email cím, telefonszám, postázási cím), a tréning megszervezéséhez és nyilvántartásához szükségesek (tréning beosztás, elvégzett tréningek).

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a te hozzájárulásod, amelyet bármely időpontban visszavonhatsz [GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja].

3.4. Az adatkezelés időtartama

A P.O.P. személyes adataidat hozzájárulásod visszavonásáig kezeli. Hozzájárulásodat a P.O.P. fenti e-mail címére küldött levélben bármikor visszavonhatod. A hozzájárulásod visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulásod alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


IV.
AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK


Személyes adataidhoz a P.O.P. közvetlen irányítása alatt álló munkatársai (adminisztrátor, account menedzser, account asszisztens) férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat a P.O.P.-nál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

A P.O.P. informatikai rendszerét az OBiServer Kft. (2660 Balassagyarmat, Zeke Kálmán utca 46/2.) üzemelteti.

A P.O.P. a munka szervezése, koordinálása és ellenőrzése céljából a következő megbízottakat veszi igénybe:

M-E-F AF Árufeltöltő Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 23.)
M-E-F BéK Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 23.)
M-E-F POLC Polcszervíz Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 23.)
Viadonferum Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1137 Budapest, Katona József utca 2. D. ép. 2. em. 1.).

A P.O.P. a munkavégzés ellenőrzése és a teljesítés igazolás kiadása céljából az adataidat továbbíthatja azon megbízói részére, akik részére munkát végeztél.

A P.O.P. a munkádhoz szükséges oktatás, tréning biztosítása céljából az adataidat továbbíthatja a megbízott oktatók részére.


V.
ADATTOVÁBBÍTÁS, HATÓSÁGI ADATSZOLGÁLTATÁS


A fentieken kívül a P.O.P. csak kivételes esetben adhatja át személyes adataidat más részére, ha az adatok továbbítása a P.O.P.-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben téged érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges a személyes adataidat tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi a P.O.P.-ot, és a nyomozáshoz a személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.


VI.
AZ ADATBIZTONSÁGOT SZOLGÁLÓ TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK


A P.O.P. személyes adataidat saját szerverén tárolja. A P.O.P. a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja személyes adataid biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét az alábbiak szerint.

1. Általános intézkedések

2. Fizikai hozzáférés ellenőrzése

3. Az adatokhoz való hozzáférés és a felhasználók ellenőrzése

4. Az adattovábbítás ellenőrzése

5. Az adatrögzítés ellenőrzése

6. Rendelkezésre állás ellenőrzése

7. Adatok szétválasztása

8. Monitoring

9. Adatfeldolgozók igénybevétele

10. Adatkezelési nyilvántartások vezetése


VII.
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK


1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A P.O.P. fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tájékoztatást kérhetsz a P.O.P.-tól arra vonatkozóan, hogy a P.O.P.-nál személyes adataid kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult vagy arra, hogy a P.O.P.-tól információt kérj, milyen személyes adataid, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adataidat, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A P.O.P. a tájékoztatás iránti kérelmedet legfeljebb 30 napon belül, az általad megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben megválaszolja.

Ugyancsak jogosult vagy arra, hogy a személyes adataidhoz hozzáférést kapjál akként, hogy a P.O.P. az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi részedre.

2. A helyesbítéshez való jog

A P.O.P. fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheted, hogy a P.O.P. késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatodat, illetve kérheted a hiányos személyes adataid kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatod e-mail címedet. A P.O.P. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesít.

3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A P.O.P. fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheted, hogy a P.O.P. késedelem nélkül törölje személyes adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a P.O.P. kezelte;
  2. visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásodat, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. tiltakozol az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
  4. a személyes adataidat a P.O.P. jogellenesen kezelte;
  5. a személyes adataidat a P.O.P.-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A P.O.P. kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít.

Ha a P.O.P. a személyes adataidat másnak is továbbította, úgy a P.O.P. 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy kérelmezted a személyes adataid másolatának törlését.

4. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

A P.O.P. fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheted, hogy a P.O.P. a személyes adataidat zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  1. vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a P.O.P. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzed az adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását;
  3. a P.O.P.-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. tiltakoztál az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a P.O.P. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az általad megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5. Az adathordozhatósághoz való jog

A P.O.P. fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheted a P.O.P.-tól, hogy a rád vonatkozó, általad a P.O.P. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat a P.O.P. egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a te hozzájárulásodon alapul.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérdd személyes adataid adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A P.O.P. kérelmedet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesít.

6. A tiltakozáshoz való jog

A P.O.P. fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak a P.O.P. vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a P.O.P. a személyes adataid nem kezelheti tovább, kivéve, ha a P.O.P. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek személyes adataid védelmével szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A P.O.P. fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adataid a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A P.O.P. nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. Amennyiben a P.O.P. a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy előzetesen email útján megfelelően tájékoztatni fog az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít arra, hogy a P.O.P. részéről emberi beavatkozást kérjél, álláspontodat kifejezd, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtsál be.


VIII.
AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalsz, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszodat először a P.O.P.-nak elküldened, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a P.O.P. a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Az általad tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhetsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a te választásod szerint – a lakóhelyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek


IX.
A TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA


Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a P.O.P. bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a P.O.P. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa vagy kiegészítse. A P.O.P. a jelen Tájékoztató módosításáról vagy kiegészítéséről email útján értesít az általad megadott elérhetőségek valamelyikén.


X.
AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK


A személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv